Skakanie na trampolinach jest wymagające pod kątem kondycji oraz koordynacji ruchowej, tak samo jak korzystanie z wielu innych konstrukcji wyczynowych. Dla nas najważniejsze jest bezpieczeństwo osób korzystających z obiektu typu Park Trampolin. Wobec czego na obiekcie zastosowaliśmy szereg rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo osób korzystających z obiektu.  Z trampolin należy korzystać zgodnie z niniejszym Regulaminem, mając na uwadze własne możliwości i umiejętności. Pamiętaj, skaczesz na własna

odpowiedzialność! Podmiotem prowadzącym obiekt jest: Eco Concept Sp. z o.o.

§1 WARUNKI KORZYSTANIA
Z OBIEKTU ORAZ STREFY RELAKSU

 1. Korzystanie z obiektu możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz po podpisaniu Oświadczenia o zwolnieniu z odpowiedzialności prawnej i przyjęciu ryzyka, zgodnie ze wzorem dostarczonym przez podmiot prowadzący obiekt. Małoletni mogą korzystać z obiektu na podstawie Oświadczenia podpisanego przez ich przedstawicieli ustawowych (opiekunów prawnych), którego wzór również dostarcza podmiot prowadzący obiekt.
 2. Korzystanie z obiektu wymaga uregulowania stosownej opłaty, zgodnie z aktualnym cennikiem prowadzącego obiekt. Prowadzący obiekt ma prawo zmienić wysokość stosowanych opłat, na zasadach określonych w cenniku.
 3. Korzystanie z obiektu i strefy relaksu jest możliwe tylko w godzinach jego otwarcia.
 4. Samodzielnie z obiektu mogą korzystać osoby powyżej 18 roku życia, dzieci w wieku od 3 do 13 lat mogą korzystać z obiektu tylko i wyłącznie pod stała kontrola i asystą dorosłego opiekuna, młodzież w wieku 14-17 lat może korzystać z obiektu po przedłożeniu stałej lub jednorazowej zgody Rodzica na papierze lub w wersji elektronicznej. Obsługa obiektu może sprawdzić dokument stwierdzający tożsamość użytkownika obiektu w celu weryfikacji jego wieku. Przedstawienie dokumentu jest dobrowolne, a pracownicy nie są upoważnieni do jego zatrzymania.
 5. Korzystanie z trampolin jest poprzedzone rozgrzewką poprowadzoną przez opiekuna, do którego zaleceń klienci zobowiązani są stosować się.
 6. Zabronionym jest wnoszenie na teren obiektu (z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych) przedmiotów nie należących do wyposażenia obiektu z trampolinami – w tym telefonów, kamer itp., gdyż mogą ulec zniszczeniu lub stanowić zagrożenie dla innych użytkowników obiektu. Producent, ani właściciel obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenie przedmiotów czy mienia Klientów parku.
 7. Korzystający z obiektu zobowiązani są umieścić swoje mienie i rzeczy osobiste (m.in. odzież wierzchnia, torby, plecaki) wniesione na teren obiektu w wyznaczonym przez obiekt miejscu.
 8. Dla korzystania z obiektu, wymagana jest zmiana obuwia na skarpetki z abs (antypoślizgowe) lub specjalne obuwie do tego przeznaczone.
 9. Zabronione jest wprowadzanie na teren obiektu zwierząt.
 10. Zabronionym jest korzystanie z obiektu trampolin pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

§2 KORZYSTANIE ZE STREF
REKREACYJNO-ZABAWOWYCH

 1. Ze względów zdrowotnych niewskazanym jest korzystanie z obiektu przez kobiety w ciąży. Osoby cierpiące na schorzenia układu ruchowego, kręgosłupa lub inne przewlekłe schorzenia przed skorzystaniem z obiektu powinny skonsultować się z lekarzem. Obsługa obiektu ma prawo odmówić wstępu do obiektu lub korzystania z określonych urządzeń osobom, w stosunku do których zauważą przeciwwskazania zdrowotne do korzystania.
 2. W obiekcie przewidziane są następujące ograniczenia wagowe dla poszczególnych trampolin – 120 kg na każdą trampolinę. W przypadku naruszenia ograniczeń wagowych, korzystający z obiektu ponosi odpowiedzialność za powstałą z tego tytułu szkodę, zarówno u prowadzącego obiekt, jak i innych korzystających.
 3. Korzystanie z trampolin dopuszczalne jest wyłącznie w przeznaczonych do tego miejscach. Zabrania się skakania na materacach (padach) zabezpieczających łączenia trampolin, gdyż może to powodować kontuzje.
 4. W każdym przypadku należy skakać z dwóch nóg i lądować na dwie nogi.
 5. Zabronionym jest wskakiwanie na trampolinę zajętą przez innego skoczka oraz bieganie po obiekcie (z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych).
 6. W trakcie niekontrolowanego lądowania na batut trampoliny, wskazanym jest lądowanie zwijając się w tzw kłębek.
 7. Niewskazane jest wykonywanie przewrotów, salt i innych ewolucji nad materacami zabezpieczającymi pomiędzy trampolinami, bez wcześniejszego przeszkolenia, zgody opiekuna parku trampolin czy nie posiadając wystarczających umiejętności.
 8. Zabronione jest prowadzenie walk, przepychanek, wyścigów oraz przeszkadzanie innym osobom obecnym na strefie trampolin (z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych).
 9. Zabronione jest spożywanie oraz wnoszenie artykułów spożywczych (w szczególności gumy do żucia, napojów) na strefy konstrukcji rekreacyjno-zabawowych.
 10. Zabronione jest wchodzenie na teren obiektu w ubraniu posiadające ostrym, mogące odczepić się bądź bezwładnie unosić podczas skakania elementy. Zabronionym jest wnoszenie na strefę trampolin kluczy, łańcuchów, biżuterii oraz ostrych lub niebezpiecznych przedmiotów. Należy zostawić przedmioty w miejscu do tego przeznaczonym.
 11. Niewskazane jest skakanie w okularach lub soczewkach kontaktowych, ponieważ mogą ulec zniszczeniu, stanowić zagrożenie dla innych użytkowników lub sprzętu.
 12. Przed zmianą trampoliny należy upewnić się, że ten manewr nie będzie kolidował z ruchami innego skaczącego.
 13. Wskakując do basenu z gąbkami i air bag (poduszka powietrzna) należy upewnić się, że miejsce lądowania nie koliduje z lądowaniem innych uczestników oraz w basenie jest miejsce aby bezpiecznie wylądować. Do basenu wskakuje się z trampolin lub stref specjalnie przeznaczonych do tego w obiekcie.
 14. Zabronione jest rzucanie gąbkami, lądowanie na głowie oraz „dokopywanie się ” do dna basenu w sytuacji, jeśli użytkownik zgubił przedmiot – zostanie on wyjęty przez obsługę po zamknięciu obiektu.
 15. Siedzieć czy odpoczywać należy w punktach bądź strefach do tego przeznaczonych.
 16. Zabrania się wspinania na boczne ściany, konstrukcję lub inne elementy do tego nieprzeznaczone.
 17. Zabrania się biegania na terenie obiektu w szczególności po podeście komunikacyjnym oraz schodach, za wyłączeniem specjalnych stref do tego przeznaczonych.
 18. Należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich instrukcji, wskazówek i poleceń otrzymywanych od personelu obiektu z trampolinami.
 19. Należy zawiadomić personel o wszelkich zaobserwowanych naruszeniach zasad bezpieczeństwa na terenie obiektu.
 20. Na terenie obiektu panuje bezwzględny zakaz palenia.
 21. Osoby korzystające z Toru Przeszkód zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności, również w stosunku do innych aktywnych użytkowników.
 22. Nie zaleca się wchodzić na przeszkodę, z której korzysta inna osoba.
 23. Po upadku z przeszkody należy niezwłocznie opuścić strefę lądowania.
 24. Skok na poduszkę powinien być wykonany na plecy lub zgodnie z zaleceniami opiekuna. Po skoku należy niezwłocznie opuścić poduszkę i udostępnić miejsce lądowania innemu użytkownikowi.
 25. Zjazd pontonem odbywa się tylko i wyłącznie w przeznaczonej do tego strefie zjeżdżalni.
 26. Z pontonów można korzystać tylko i wyłącznie pojedynczo.
 27. Zabrania się odczepiania elementów konstrukcji parku.
 28. Po zakończeniu korzystania z danej strefy w obiekcie, należy odnieść sprzęt na miejsce.

§3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KORZYSTAJĄCYCH

 1. W przypadku nie przestrzegania regulaminu oraz nie dostosowania się do poleceń personelu uczestnik może zostać usunięty z terenu obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów.
 2. Korzystający z obiektu ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia siatek trampolinowych, materacy, konstrukcji oraz innych elementów wyposażenia na terenie obiektu, jak też inną szkodę wyrządzoną prowadzącemu obiekt lub osobom trzecim, wynikającą z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. W przypadku korzystania z obiektu w ramach grupy zorganizowanej, za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu przez grupę zorganizowaną odpowiada zarówno indywidualnie każdy członek tej grupy, za własne naruszenia jak i solidarnie opiekun tej grupy – za każdego członka grupy.
 4. Jeden opiekun może mieć pod opieką maksymalnie 15 osób.
 5. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu przez małoletnich odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KORZYSTAJĄC Z OBIEKTU

 1. Korzystający z obiektu przyjmują do wiadomości, że korzystanie z obiektu może wiązać się z ryzykiem powstania urazów ciała.
 2. Prowadzący obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, kradzież lub zgubienie rzeczy pozostawionych na terenie obiektu.
 3. Prowadzący obiekt nie ponosi odpowiedzialności oraz nie zwraca pieniędzy za przerwy w dostępie lub możliwości korzystania z obiektu z przyczyn od niego niezależnych.
 4. Prowadzący obiekt nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek korzystania z obiektu niezgodnie z niniejszym regulaminem lub wskutek zawinionych działań osób trzecich.

§5 ZMIANY REGULAMINU

 1. Prowadzący obiekt zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą umieszczane w dostępnym miejscu na terenie obiektu, a także na stronie internetowej www.fortjump.pl
 2. Dane z monitoringu mogą być przechowywane nie dłużej niż 14 dni od daty zapisu.

&6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Eco Concept Sp. z o.o.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności podmiotom uczestniczącym w realizacji umowy, wyłącznie w związku z realizacją naszych celów do należytego wykonania umowy.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego).
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową sprzedaży biletu.

Załącznik nr 1

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POMOCĄ OPROGRAMOWANIA FD SOFT

 • 1 DEFINICJE
 • Użyte w Regulaminie pojęcia, pisane z dużej lub małej litery, maja następujące znaczenie:
  1. Konto Użytkownika – usługi i funkcjonalności udostępniane Użytkownikowi w ramach działania
  2. Logowanie – czynność polegająca na wprowadzeniu danych identyfikujących Użytkownika,
  3. Obiekt – Park rozrywki, park trampolin, klub fitness lub inne podobne miejsce, które korzysta z Oprogramowania
  4. Operator – Eco Concept Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu Ul. Szczebrzeska 55a 22-400 Zamość NIP: 922-30-54-948. Oprogramowanie lub System–oprogramowanie FD Soft służące do obsługi Obiektów i umożliwiające Użytkownikom dokonywanie rezerwacji w Obiekcie.
  5. Rejestracja – założenie konta Użytkownika w Systemie,
  6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą oprogramowania FD Soft.
  7. Strona Obiektu – strona internetowa prowadzona przez Obiekt, z której Użytkownik może uzyskać dostęp do Oprogramowania.
  8. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z oprogramowania FD Soft.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Oprogramowania i jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Właścicielem i operatorem Oprogramowania, a także podmiotem świadczącym za jego pomocą usługi jest Operator.
 • Oprogramowanie oraz wszelkie udostępnione w nim treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora lub podmiotów prowadzących Obiekty, a korzystających przy zarządzaniu Obiektami z Oprogramowania.
 • Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług droga elektroniczną pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem. Użytkownik może go pobrać lub zapisać, a Operator gwarantuje jego pełną dostępność.
 • Postanowienia, które nie zostały udostępnione Użytkownikom w sposób wskazany w ust. 4 powyżej, nie są wiążące dla Użytkowników.
 • Przed skorzystaniem z Oprogramowania Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz zaakceptowania jego treści.

§3 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 • Operator świadczy za pomocą Oprogramowania następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:
  1. Konto Użytkownika wraz z zapisem dokonanych rezerwacji i wykupionych biletów,
  2. Dokonywanie rezerwacji i zakupu biletów w Obiekcie wybranym przez Użytkownika dla siebie oraz innych osób wchodzących do Obiektu razem z Użytkownikiem,
  3. Przesyłanie Użytkownikom zakupionych biletów na adres email Użytkownika podany w czasie rejestracji Konta lub podczas dokonywania rezerwacji, jeżeli Użytkownik nie korzysta z możliwości rejestracji Konta,
  4. Umożliwienie zarządzania rezerwacjami przez Użytkownika zapisywanymi na jego Koncie,
 • Użytkownik może skorzystać z Oprogramowania z poziomu Strony internetowej Obiektu.
 • Korzystanie z Oprogramowania i założenie Konta użytkownika jest bezpłatne, jednakże zakup biletów wstępu do Obiektów, dokonanie rezerwacji wstępu lub skorzystanie z innych możliwości udostępnionych przez Obiekt jest odpłatne zgodnie z cennikiem opublikowanym przez Obiekt na Stronie Obiektu.
 • Koszty transmisji danych wymaganych do korzystania z Oprogramowania Użytkownik pokrywa we własnym zakresie na podstawie umowy zawartej z operatorem usługi dostępu do sieci Internet. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnej do korzystania z Aplikacji.

§4 WYMAGANIA TECHNICZNE

 • Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z Systemu, powinien spełnić następujące wymagania techniczne:
  1. Posiadać dostęp do komputera lub innego urządzenia, w tym urządzenia mobilnego (smartfon itp.), pozwalającego na dostęp do sieci Internet,
  2. Skorzystać z przeglądarki internetowej pozwalającej na wyświetlanie Strony Obiektu i umożliwiającej obsługę plików „Cookies” i innych podobnych technologii,
  3. Posiadać aktywny adres email.
 • Przy korzystaniu z Oprogramowania, Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. Korzystania z niego zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz Regulaminem,
  2. Korzystania z niego w sposób, który nie narusza wprost lub potencjalnie dóbr osobistych Operatora lub osób trzecich,
  3. Powstrzymania się od publikowania i przesyłania treści, które mogą być w jakikolwiek sposób obraźliwe, sprzeczne z prawem lub mogą stanowić naruszenie praw autorskich lub wizerunku osób trzecich,
  4. Powstrzymać się od korzystania z Oprogramowania w celu publikacji reklam i informacji komercyjnych, stanowiących niezamówioną informację handlową, jak również nie rozpowszechniać informacji handlowej za pomocą Oprogramowania,
  5. Powstrzymać się od działań, które mogą skutkować utrudnieniami lub zakłóceniami w działaniu Oprogramowania.
 • Operator może odmówić realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Oprogramowania w przypadku, gdy:
  1. Użytkownik narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub Regulamin;
  2. Użytkownik podał błędne lub nieprawidłowe dane podczas rejestracji, a Operator wobec nieprawidłowości danych nie może świadczyć prawidłowo swoich usług,
  3. Użytkownik podejmuje działania zakłócające korzystanie z Oprogramowania lub poszczególnych usług udostępnionych w nim.
 • Operator może tymczasowo lub na stałe zaprzestać świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Oprogramowania z uwagi na jego konserwację lub modyfikacje.
 • Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Oprogramowania i założonego za jego pośrednictwem Konta Użytkownika. Użytkownik może poinformować o swojej decyzji Operatora i zażądać usunięcia Konta Użytkownika na zasadach wskazanych w §5 poniżej.

§5 KONTO UŻYTKOWNIKA

 • Korzystanie z Oprogramowania na Stronie Obiektu polegające na skorzystaniu z jego funkcjonalności udostępnionych Użytkownikom jest możliwe po założeniu Konta Użytkownika.
  Do przeglądania oprogramowania założenie Konta Użytkownika nie jest konieczne.
 • Aby założyć Konto Użytkownika, należy podać w formularzu rejestracyjnym następujące dane: imię i nazwisko, adres email, nick (opcjonalnie), datę urodzenia, hasło Użytkownika.
 • Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Użytkownik powinien potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności Oprogramowania, a następnie kliknąć przycisk „Dalej”.
 • Użytkownik otrzyma na adres email wskazany podczas rejestracji wiadomość email z linkiem potwierdzającym rejestrację. Kliknięcie w przesłany link spowoduje potwierdzenie rejestracji przez Użytkownika.
 • Wypełniając formularz rejestracyjny, Użytkownik oświadcza, ze dane, które podał w Formularzu rejestracyjnym są kompletne, zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich, jak również jest osobą pełnoletnią.
 • Użytkownik jest świadomy, że dla prawidłowego korzystania z Oprogramowania i założenia Konta Użytkownika, niezbędne jest posiadanie aktywnego adresu email. Użytkownik może skorzystać z opcji zakupu biletu bez podania adresu email, jednakże w takim wypadku wymagane jest natychmiastowe opłacenie rezerwacji przez Użytkownika.
 • Dane służące do logowania do Konta użytkownika są poufne. Użytkownik jest zobowiązany do nieujawniania tych danych osobom trzecim. W przypadku ujawnienia danych do logowania, Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialności za wszystkie powstałe w związku z tym szkody.
 • Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Konta. W takim przypadku Użytkownik powinien o swojej decyzji powiadomić Operatora wysyłając wiadomość email na adres: recepcja@fortjump.pl lub kontaktując się bezpośrednio z podmiotem prowadzącym Obiekt. Wiadomość należy wysłać z adresu email, który został wskazany przy rejestracji Konta.

§6 DOKONYWANIE REZERWACJI I ZAKUP BILETÓW

 • Za pomocą Oprogramowania Użytkownik może dokonać rezerwacji w Obiekcie. Rezerwacja może obejmować dowolną ilość osób z tym zastrzeżeniem, że ilość dostępnych miejsc w Obiekcie może być ograniczona zgodnie z regulaminem działalności tego Obiektu.
 • Aby dokonać rezerwacji lub zakupić bilet uprawniający do wstępu na teren Obiektu Użytkownik powinien skorzystać z odnośnika widocznego na Stronie Obiektu, po którym nastąpi przekierowanie na Stronę, na której dostępne jest Oprogramowanie.
 • Dla dokonania rezerwacji niezbędne jest dokonanie wyboru następujących opcji: rodzaj biletu, dzień i godzina wejścia, ilość osób wchodzących do Obiektu.
 • Użytkownik w polu „Dodatkowe zapotrzebowanie” może pozostawić wiadomość dla obsługi Obiektu. 6
 • Po wybraniu opcji rezerwacji, Użytkownik otrzyma informację o podsumowaniu kosztów biletów, a następnie – po kliknięciu „Dalej” zostanie przekierowany do okna logowania do Oprogramowania, gdzie może zalogować się do Konta Użytkownika lub dokonać rejestracji.
 • Zakup biletów on-line jest możliwy z dokonaniem rejestracji i założenie Konta użytkownika. Ponadto Użytkownik może nabyć bilet bez podawania adresu email, w takim wypadku dla identyfikacji biletu konieczne jest podanie przez Użytkownika imienia i nazwiska.
 • Po zalogowaniu, Użytkownik może wybrać jedną z dostępnych form płatności tj.:Płatność przelewem natychmiastowym za pomocą platformy TPay/Blik itp.
 • Po wyborze formy płatności, Użytkownik zostanie przekierowany na platformę obsługującą płatności lub – w razie wyboru formy płatności bezpośrednio w Obiekcie – otrzyma komunikat o potwierdzeniu rezerwacji. Ponadto potwierdzenie rezerwacji wraz z kodem QR stanowiącym Bilet są przesyłane na adres email Użytkownika podany w trakcie dokonania rezerwacj lub – rejestracji – w przypadku założenia Konta Użytkownika.
 • W każdym wypadku zakupu biletu za pośrednictwem Oprogramowania, Użytkownik jest zobowiązany do potwierdzenia biletu u obsługi Obiektu poprzez zeskanowanie wydruku biletu lub zeskanowanie kodu QR wyświetlonego na urządzeniu mobilnym Użytkownika.
 • Bilet zakupiony za pośrednictwem Oprogramowania powinien zostać wykorzystany w ciągu okresu na jaki bilet wykupiono od momentu wskazanego jako godzina wejścia do Obiektu w Bilecie, przy czym opóźnienie czasu rzeczywistego wejścia nie wpływa na czas korzystania z Obiektu.

§7 PŁATNOŚCI

 • Użytkownik może dokonać płatności za bilety zakupione za pośrednictwem Oprogramowania w następujący sposób: Bezpośrednio w chwili dokonania zakupu za pomocą platformy do obsługi przelewów natychmiastowych TPay prowadzonego przez Krajowy Integrator Płatności Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61 – 808 Poznań, KRS: 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437.
 • Cena biletu wskazana w chwili złożenia zamówienia jest wiążąca dla Obiektu i Użytkownika.
 • W przypadku wyboru formy płatności za pośrednictwem serwisu TPay, Użytkownik zostanie przekierowany ze Strony Oprogramowania na Stronę TPay, na której będzie mógł dokonać płatności.
 • Płatności natychmiastowe są realizowane zgodnie z regulaminem operatora serwisu TPay oraz regulaminem banku Użytkownika.
 • Datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego Obiektu kwotą przelewu.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak zakupu lub brak dostarczenia potwierdzenia rezerwacji, jak również brak możliwości dokonania płatności, jeżeli wynikają one z podania przez Użytkownika niekompletnych lub nieprawdziwych danych, problemów z połączeniem z siecią Internet lub innymi okolicznościami, na jakie Operator nie ma wpływu.
 • Użytkownik może zgłosić żądanie wystawienia faktury VAT. W takim wypadku w trakcie podawania danych do płatności, Użytkownik jest zobowiązany do podania numeru NIP Użytkownika w polu „Dodatkowe zapotrzebowanie”. Faktura zostanie wystawiona Użytkownikowi przez Obiekt i udostępniona do odbioru w terminie uzgodnionym indywidualnie z Użytkownikiem. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za brak dostarczenia faktury VAT.

§8 ZWROT BILETÓW

 • Zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa Użytkownikowi będącemu Konsumentem nie przysługuje w przypadku korzystania z usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 • W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu, w tym w szczególności oznaczenia w bilecie danych rezerwacji innych niż wskazane przez Użytkownika, należy skontaktować się z obsługą Obiektu lub skorzystać z procedury reklamacji wskazanej w §12.
 • Zakupione bilety nie podlegają wymianie.

§9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OSTRZEŻENIE CO DO RYZYKA KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA

 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do usług, które zostały spowodowane niezbędnymi naprawami i zmianami administracyjnymi, zakłócenia w działaniu Internetu, przerwy w jego dostawie i przerwy w dostępie do Konta spowodowane siłą wyższą, zaprzestanie działania Konta wobec Użytkowników, który naruszyli Regulamin, jak również szkody, które zostały wyrządzone osobom trzecim, a które są skutkiem korzystania przez Użytkowników z Konta sprzecznie z Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 • Operator nie odpowiada za skutki wynikające z podania przez Użytkownika danych, które są nieprawdziwe, nieprawidłowe lub niekompletne, jak również za skutki podania przez Użytkownika danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy. W takim wypadku pełną odpowiedzialność za skutki swoich działań ponosi Użytkownik.
 • Jeżeli Operator utrzyma urzędowe powiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych, dostarczonych przez Użytkownika wraz z zobowiązaniem do uniemożliwienia do nich dostępu, Operator nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody, powstałe ze względu na nie niemożność dostępu do tych danych.
 • Zarówno Operator, jak i Użytkownik, którzy zawarli umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, której integralną częścią jest Regulamin, mają obowiązek naprawienia drugiej stronie szkody, która powstała ze względu na niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Regulaminu. Wyjątek od tej reguły stanowią sytuacje, w których niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków jest skutkiem okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności. Internet to sieć publiczna, dlatego korzystanie z Usług dostępnych w Serwisie może wiązać ze standardowym ryzykiem. Godząc się na stosowanie Regulaminu, Użytkownik jednocześnie oświadcza, ze akceptuje to ryzyko.
 • W związku z zagrożeniami związanymi w korzystaniem z Internetu, Operator nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa korzystania z Serwisu.
 • Operator zaleca stosowanie przez Użytkowników środków ochrony sprzętu używanego do korzystania z Serwisu, w tym używanie haseł i innych mechanizmów kontroli dostępu, instalację oprogramowania antywirusowego, aktualizacje systemów operacyjnych oraz korzystanie wyłącznie z zabezpieczonych sieci wi-fi.
 • Operator zapewnia i zobowiązuje się, że posiadany przez niego system informatyczny, daje możliwość korzystania z Usług w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do ich treści, w tym treści wprowadzanych i przechowywanych w Serwisie przez Użytkowników.

§10 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 • Wszelkie prawa do treści udostępnianych w Oprogramowaniu, w tym do tekstów, znaków graficznych, multimedialnych, jak również oprogramowania i kodu źródłowego są zastrzeżone dla Operatora.
 • Prawa autorskie i pokrewne podlegają ochronie w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.).
 • Korzystanie z treści publikowanych w Oprogramowaniu, jak też korzystanie z Oprogramowania nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do Oprogramowania.
 • Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania w celach zarobkowych, w tym do zwielokrotniania, sprzedawania lub wprowadzania do obrotu inny sposób, w szczególności w zakresie udostępniania w systemach informatycznych.

§11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników na zasadach szczegółowo opisanych w Polityce prywatności.
 • Użytkownik dokonując rejestracji w Systemie akceptuje warunki Regulaminu oraz akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych opisane w Polityce Prywatności.
 • 12 REKLAMACJE
 • Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Oprogramowania przez Użytkownika należy zgłaszać w terminie 14 dni od stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości
 • Zgłoszenia reklamacji można dokonać:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: recepcja@fortjump.pl
  2. pod numerem telefonu 887104105 od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 16:00.
 • Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: treść reklamacji oraz adres kontaktowy, na który ma zostać wysłana informacja zwrotna, dokładny opis sytuacji i powód reklamacji.
 • Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 • Odpowiedzi na reklamacje będą udzielane pocztą elektroniczną lub telefonicznie, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 • Operator nie odpowiada za działanie systemu płatności TPay. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji płatności należy składać bezpośrednio do operatora TPay.

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Operator, z ważnych powodów, jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu, szczególnie w sytuacji gdy zmieniają się przepisy powszechnie obowiązującego prawa i ma to wpływ na postanowienia Regulaminu.
 • O każdej zmianie Regulaminu Operator informuje Użytkowników poprzez publikację nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Operatora pod adresem www.fortjump.pl oraz stronie Obiektu na 7 dni przed wejściem w życie nowej wersji.
 • Każda zmiana Regulaminu ma zastosowanie do umów już obowiązujących, ale wyłącznie w wypadku gdy Użytkownik, po poinformowaniu o zmianie Regulaminu, nie skorzysta z prawa odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i nie usunie Konta Użytkownika.
 • Operator zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w panelu rezerwacji dostępnym na stronie internetowej Obiektu.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta i ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Regulamin obowiązuje od 15.07.2021 roku.

Dziękujemy za zapoznanie się z powyższą treścią i pozostajemy do dyspozycji w przypadku

wszelkich wątpliwości

Skakanie na trampolinach jest wymagające pod kątem kondycji oraz koordynacji ruchowej, tak samo jak korzystanie z wielu innych konstrukcji wyczynowych. Dla nas najważniejsze jest bezpieczeństwo osób korzystających z obiektu typu Park Trampolin. Wobec czego na obiekcie zastosowaliśmy szereg rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo osób korzystających z obiektu.  Z trampolin należy korzystać zgodnie z niniejszym Regulaminem, mając na uwadze własne możliwości i umiejętności. Pamiętaj, skaczesz na własna

odpowiedzialność! Podmiotem prowadzącym obiekt jest: Eco Concept Sp. z o.o.

§1 WARUNKI KORZYSTANIA
Z OBIEKTU ORAZ STREFY RELAKSU

 1. Korzystanie z obiektu możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz po podpisaniu Oświadczenia o zwolnieniu z odpowiedzialności prawnej i przyjęciu ryzyka, zgodnie ze wzorem dostarczonym przez podmiot prowadzący obiekt. Małoletni mogą korzystać z obiektu na podstawie Oświadczenia podpisanego przez ich przedstawicieli ustawowych (opiekunów prawnych), którego wzór również dostarcza podmiot prowadzący obiekt.
 2. Korzystanie z obiektu wymaga uregulowania stosownej opłaty, zgodnie z aktualnym cennikiem prowadzącego obiekt. Prowadzący obiekt ma prawo zmienić wysokość stosowanych opłat, na zasadach określonych w cenniku.
 3. Korzystanie z obiektu i strefy relaksu jest możliwe tylko w godzinach jego otwarcia.
 4. Samodzielnie z obiektu mogą korzystać osoby powyżej 18 roku życia, dzieci w wieku od 3 do 13 lat mogą korzystać z obiektu tylko i wyłącznie pod stała kontrola i asystą dorosłego opiekuna, młodzież w wieku 14-17 lat może korzystać z obiektu po przedłożeniu stałej lub jednorazowej zgody Rodzica na papierze lub w wersji elektronicznej. Obsługa obiektu może sprawdzić dokument stwierdzający tożsamość użytkownika obiektu w celu weryfikacji jego wieku. Przedstawienie dokumentu jest dobrowolne, a pracownicy nie są upoważnieni do jego zatrzymania.
 5. Korzystanie z trampolin jest poprzedzone rozgrzewką poprowadzoną przez opiekuna, do którego zaleceń klienci zobowiązani są stosować się.
 6. Zabronionym jest wnoszenie na teren obiektu (z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych) przedmiotów nie należących do wyposażenia obiektu z trampolinami – w tym telefonów, kamer itp., gdyż mogą ulec zniszczeniu lub stanowić zagrożenie dla innych użytkowników obiektu. Producent, ani właściciel obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenie przedmiotów czy mienia Klientów parku.
 7. Korzystający z obiektu zobowiązani są umieścić swoje mienie i rzeczy osobiste (m.in. odzież wierzchnia, torby, plecaki) wniesione na teren obiektu w wyznaczonym przez obiekt miejscu.
 8. Dla korzystania z obiektu, wymagana jest zmiana obuwia na skarpetki z abs (antypoślizgowe) lub specjalne obuwie do tego przeznaczone.
 9. Zabronione jest wprowadzanie na teren obiektu zwierząt.
 10. Zabronionym jest korzystanie z obiektu trampolin pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

§2 KORZYSTANIE ZE STREF
REKREACYJNO-ZABAWOWYCH

 1. Ze względów zdrowotnych niewskazanym jest korzystanie z obiektu przez kobiety w ciąży. Osoby cierpiące na schorzenia układu ruchowego, kręgosłupa lub inne przewlekłe schorzenia przed skorzystaniem z obiektu powinny skonsultować się z lekarzem. Obsługa obiektu ma prawo odmówić wstępu do obiektu lub korzystania z określonych urządzeń osobom, w stosunku do których zauważą przeciwwskazania zdrowotne do korzystania.
 2. W obiekcie przewidziane są następujące ograniczenia wagowe dla poszczególnych trampolin – 120 kg na każdą trampolinę. W przypadku naruszenia ograniczeń wagowych, korzystający z obiektu ponosi odpowiedzialność za powstałą z tego tytułu szkodę, zarówno u prowadzącego obiekt, jak i innych korzystających.
 3. Korzystanie z trampolin dopuszczalne jest wyłącznie w przeznaczonych do tego miejscach. Zabrania się skakania na materacach (padach) zabezpieczających łączenia trampolin, gdyż może to powodować kontuzje.
 4. W każdym przypadku należy skakać z dwóch nóg i lądować na dwie nogi.
 5. Zabronionym jest wskakiwanie na trampolinę zajętą przez innego skoczka oraz bieganie po obiekcie (z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych).
 6. W trakcie niekontrolowanego lądowania na batut trampoliny, wskazanym jest lądowanie zwijając się w tzw kłębek.
 7. Niewskazane jest wykonywanie przewrotów, salt i innych ewolucji nad materacami zabezpieczającymi pomiędzy trampolinami, bez wcześniejszego przeszkolenia, zgody opiekuna parku trampolin czy nie posiadając wystarczających umiejętności.
 8. Zabronione jest prowadzenie walk, przepychanek, wyścigów oraz przeszkadzanie innym osobom obecnym na strefie trampolin (z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych).
 9. Zabronione jest spożywanie oraz wnoszenie artykułów spożywczych (w szczególności gumy do żucia, napojów) na strefy konstrukcji rekreacyjno-zabawowych.
 10. Zabronione jest wchodzenie na teren obiektu w ubraniu posiadające ostrym, mogące odczepić się bądź bezwładnie unosić podczas skakania elementy. Zabronionym jest wnoszenie na strefę trampolin kluczy, łańcuchów, biżuterii oraz ostrych lub niebezpiecznych przedmiotów. Należy zostawić przedmioty w miejscu do tego przeznaczonym.
 11. Niewskazane jest skakanie w okularach lub soczewkach kontaktowych, ponieważ mogą ulec zniszczeniu, stanowić zagrożenie dla innych użytkowników lub sprzętu.
 12. Przed zmianą trampoliny należy upewnić się, że ten manewr nie będzie kolidował z ruchami innego skaczącego.
 13. Wskakując do basenu z gąbkami i air bag (poduszka powietrzna) należy upewnić się, że miejsce lądowania nie koliduje z lądowaniem innych uczestników oraz w basenie jest miejsce aby bezpiecznie wylądować. Do basenu wskakuje się z trampolin lub stref specjalnie przeznaczonych do tego w obiekcie.
 14. Zabronione jest rzucanie gąbkami, lądowanie na głowie oraz „dokopywanie się ” do dna basenu w sytuacji, jeśli użytkownik zgubił przedmiot – zostanie on wyjęty przez obsługę po zamknięciu obiektu.
 15. Siedzieć czy odpoczywać należy w punktach bądź strefach do tego przeznaczonych.
 16. Zabrania się wspinania na boczne ściany, konstrukcję lub inne elementy do tego nieprzeznaczone.
 17. Zabrania się biegania na terenie obiektu w szczególności po podeście komunikacyjnym oraz schodach, za wyłączeniem specjalnych stref do tego przeznaczonych.
 18. Należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich instrukcji, wskazówek i poleceń otrzymywanych od personelu obiektu z trampolinami.
 19. Należy zawiadomić personel o wszelkich zaobserwowanych naruszeniach zasad bezpieczeństwa na terenie obiektu.
 20. Na terenie obiektu panuje bezwzględny zakaz palenia.
 21. Osoby korzystające z Toru Przeszkód zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności, również w stosunku do innych aktywnych użytkowników.
 22. Nie zaleca się wchodzić na przeszkodę, z której korzysta inna osoba.
 23. Po upadku z przeszkody należy niezwłocznie opuścić strefę lądowania.
 24. Skok na poduszkę powinien być wykonany na plecy lub zgodnie z zaleceniami opiekuna. Po skoku należy niezwłocznie opuścić poduszkę i udostępnić miejsce lądowania innemu użytkownikowi.
 25. Zjazd pontonem odbywa się tylko i wyłącznie w przeznaczonej do tego strefie zjeżdżalni.
 26. Z pontonów można korzystać tylko i wyłącznie pojedynczo.
 27. Zabrania się odczepiania elementów konstrukcji parku.
 28. Po zakończeniu korzystania z danej strefy w obiekcie, należy odnieść sprzęt na miejsce.

§3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KORZYSTAJĄCYCH

 1. W przypadku nie przestrzegania regulaminu oraz nie dostosowania się do poleceń personelu uczestnik może zostać usunięty z terenu obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów.
 2. Korzystający z obiektu ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia siatek trampolinowych, materacy, konstrukcji oraz innych elementów wyposażenia na terenie obiektu, jak też inną szkodę wyrządzoną prowadzącemu obiekt lub osobom trzecim, wynikającą z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. W przypadku korzystania z obiektu w ramach grupy zorganizowanej, za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu przez grupę zorganizowaną odpowiada zarówno indywidualnie każdy członek tej grupy, za własne naruszenia jak i solidarnie opiekun tej grupy – za każdego członka grupy.
 4. Jeden opiekun może mieć pod opieką maksymalnie 15 osób.
 5. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu przez małoletnich odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KORZYSTAJĄC Z OBIEKTU

 1. Korzystający z obiektu przyjmują do wiadomości, że korzystanie z obiektu może wiązać się z ryzykiem powstania urazów ciała.
 2. Prowadzący obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, kradzież lub zgubienie rzeczy pozostawionych na terenie obiektu.
 3. Prowadzący obiekt nie ponosi odpowiedzialności oraz nie zwraca pieniędzy za przerwy w dostępie lub możliwości korzystania z obiektu z przyczyn od niego niezależnych.
 4. Prowadzący obiekt nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek korzystania z obiektu niezgodnie z niniejszym regulaminem lub wskutek zawinionych działań osób trzecich.

§5 ZMIANY REGULAMINU

 1. Prowadzący obiekt zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą umieszczane w dostępnym miejscu na terenie obiektu, a także na stronie internetowej www.fortjump.pl
 2. Dane z monitoringu mogą być przechowywane nie dłużej niż 14 dni od daty zapisu.

§6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Eco Concept Sp. z o.o.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności podmiotom uczestniczącym w realizacji umowy, wyłącznie w związku z realizacją naszych celów do należytego wykonania umowy.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego).
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową sprzedaży biletu.

Załącznik nr 1

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POMOCĄ OPROGRAMOWANIA FD SOFT

§1 DEFINICJE

 • Użyte w Regulaminie pojęcia, pisane z dużej lub małej litery, maja następujące znaczenie:
  1. Konto Użytkownika – usługi i funkcjonalności udostępniane Użytkownikowi w ramach działania
  2. Logowanie – czynność polegająca na wprowadzeniu danych identyfikujących Użytkownika,
  3. Obiekt – Park rozrywki, park trampolin, klub fitness lub inne podobne miejsce, które korzysta z Oprogramowania
  4. Operator – Eco Concept Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu Ul. Szczebrzeska 55a 22-400 Zamość NIP: 922-30-54-948. Oprogramowanie lub System–oprogramowanie FD Soft służące do obsługi Obiektów i umożliwiające Użytkownikom dokonywanie rezerwacji w Obiekcie.
  5. Rejestracja – założenie konta Użytkownika w Systemie,
  6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą oprogramowania FD Soft.
  7. Strona Obiektu – strona internetowa prowadzona przez Obiekt, z której Użytkownik może uzyskać dostęp do Oprogramowania.
  8. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z oprogramowania FD Soft.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Oprogramowania i jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Właścicielem i operatorem Oprogramowania, a także podmiotem świadczącym za jego pomocą usługi jest Operator.
 • Oprogramowanie oraz wszelkie udostępnione w nim treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora lub podmiotów prowadzących Obiekty, a korzystających przy zarządzaniu Obiektami z Oprogramowania.
 • Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług droga elektroniczną pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem. Użytkownik może go pobrać lub zapisać, a Operator gwarantuje jego pełną dostępność.
 • Postanowienia, które nie zostały udostępnione Użytkownikom w sposób wskazany w ust. 4 powyżej, nie są wiążące dla Użytkowników.
 • Przed skorzystaniem z Oprogramowania Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz zaakceptowania jego treści.

§3 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 • Operator świadczy za pomocą Oprogramowania następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:
  1. Konto Użytkownika wraz z zapisem dokonanych rezerwacji i wykupionych biletów,
  2. Dokonywanie rezerwacji i zakupu biletów w Obiekcie wybranym przez Użytkownika dla siebie oraz innych osób wchodzących do Obiektu razem z Użytkownikiem,
  3. Przesyłanie Użytkownikom zakupionych biletów na adres email Użytkownika podany w czasie rejestracji Konta lub podczas dokonywania rezerwacji, jeżeli Użytkownik nie korzysta z możliwości rejestracji Konta,
  4. Umożliwienie zarządzania rezerwacjami przez Użytkownika zapisywanymi na jego Koncie,
 • Użytkownik może skorzystać z Oprogramowania z poziomu Strony internetowej Obiektu.
 • Korzystanie z Oprogramowania i założenie Konta użytkownika jest bezpłatne, jednakże zakup biletów wstępu do Obiektów, dokonanie rezerwacji wstępu lub skorzystanie z innych możliwości udostępnionych przez Obiekt jest odpłatne zgodnie z cennikiem opublikowanym przez Obiekt na Stronie Obiektu.
 • Koszty transmisji danych wymaganych do korzystania z Oprogramowania Użytkownik pokrywa we własnym zakresie na podstawie umowy zawartej z operatorem usługi dostępu do sieci Internet. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnej do korzystania z Aplikacji.

§4 WYMAGANIA TECHNICZNE

 • Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z Systemu, powinien spełnić następujące wymagania techniczne:
  1. Posiadać dostęp do komputera lub innego urządzenia, w tym urządzenia mobilnego (smartfon itp.), pozwalającego na dostęp do sieci Internet,
  2. Skorzystać z przeglądarki internetowej pozwalającej na wyświetlanie Strony Obiektu i umożliwiającej obsługę plików „Cookies” i innych podobnych technologii,
  3. Posiadać aktywny adres email.
 • Przy korzystaniu z Oprogramowania, Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. Korzystania z niego zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz Regulaminem,
  2. Korzystania z niego w sposób, który nie narusza wprost lub potencjalnie dóbr osobistych Operatora lub osób trzecich,
  3. Powstrzymania się od publikowania i przesyłania treści, które mogą być w jakikolwiek sposób obraźliwe, sprzeczne z prawem lub mogą stanowić naruszenie praw autorskich lub wizerunku osób trzecich,
  4. Powstrzymać się od korzystania z Oprogramowania w celu publikacji reklam i informacji komercyjnych, stanowiących niezamówioną informację handlową, jak również nie rozpowszechniać informacji handlowej za pomocą Oprogramowania,
  5. Powstrzymać się od działań, które mogą skutkować utrudnieniami lub zakłóceniami w działaniu Oprogramowania.
 • Operator może odmówić realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Oprogramowania w przypadku, gdy:
  1. Użytkownik narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub Regulamin;
  2. Użytkownik podał błędne lub nieprawidłowe dane podczas rejestracji, a Operator wobec nieprawidłowości danych nie może świadczyć prawidłowo swoich usług,
  3. Użytkownik podejmuje działania zakłócające korzystanie z Oprogramowania lub poszczególnych usług udostępnionych w nim.
 • Operator może tymczasowo lub na stałe zaprzestać świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Oprogramowania z uwagi na jego konserwację lub modyfikacje.
 • Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Oprogramowania i założonego za jego pośrednictwem Konta Użytkownika. Użytkownik może poinformować o swojej decyzji Operatora i zażądać usunięcia Konta Użytkownika na zasadach wskazanych w §5 poniżej.

§5 KONTO UŻYTKOWNIKA

 • Korzystanie z Oprogramowania na Stronie Obiektu polegające na skorzystaniu z jego funkcjonalności udostępnionych Użytkownikom jest możliwe po założeniu Konta Użytkownika.
  Do przeglądania oprogramowania założenie Konta Użytkownika nie jest konieczne.
 • Aby założyć Konto Użytkownika, należy podać w formularzu rejestracyjnym następujące dane: imię i nazwisko, adres email, nick (opcjonalnie), datę urodzenia, hasło Użytkownika.
 • Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Użytkownik powinien potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności Oprogramowania, a następnie kliknąć przycisk „Dalej”.
 • Użytkownik otrzyma na adres email wskazany podczas rejestracji wiadomość email z linkiem potwierdzającym rejestrację. Kliknięcie w przesłany link spowoduje potwierdzenie rejestracji przez Użytkownika.
 • Wypełniając formularz rejestracyjny, Użytkownik oświadcza, ze dane, które podał w Formularzu rejestracyjnym są kompletne, zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich, jak również jest osobą pełnoletnią.
 • Użytkownik jest świadomy, że dla prawidłowego korzystania z Oprogramowania i założenia Konta Użytkownika, niezbędne jest posiadanie aktywnego adresu email. Użytkownik może skorzystać z opcji zakupu biletu bez podania adresu email, jednakże w takim wypadku wymagane jest natychmiastowe opłacenie rezerwacji przez Użytkownika.
 • Dane służące do logowania do Konta użytkownika są poufne. Użytkownik jest zobowiązany do nieujawniania tych danych osobom trzecim. W przypadku ujawnienia danych do logowania, Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialności za wszystkie powstałe w związku z tym szkody.
 • Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Konta. W takim przypadku Użytkownik powinien o swojej decyzji powiadomić Operatora wysyłając wiadomość email na adres: recepcja@fortjump.pl lub kontaktując się bezpośrednio z podmiotem prowadzącym Obiekt. Wiadomość należy wysłać z adresu email, który został wskazany przy rejestracji Konta.

§6 DOKONYWANIE REZERWACJI I ZAKUP BILETÓW

 1. Za pomocą Oprogramowania Użytkownik może dokonać rezerwacji w Obiekcie. Rezerwacja może obejmować dowolną ilość osób z tym zastrzeżeniem, że ilość dostępnych miejsc w Obiekcie może być ograniczona zgodnie z regulaminem działalności tego Obiektu.
 2. Aby dokonać rezerwacji lub zakupić bilet uprawniający do wstępu na teren Obiektu Użytkownik powinien skorzystać z odnośnika widocznego na Stronie Obiektu, po którym nastąpi przekierowanie na Stronę, na której dostępne jest Oprogramowanie.
 3. Dla dokonania rezerwacji niezbędne jest dokonanie wyboru następujących opcji: rodzaj biletu, dzień i godzina wejścia, ilość osób wchodzących do Obiektu.
 4. Użytkownik w polu „Dodatkowe zapotrzebowanie” może pozostawić wiadomość dla obsługi Obiektu. 6
 5. Po wybraniu opcji rezerwacji, Użytkownik otrzyma informację o podsumowaniu kosztów biletów, a następnie – po kliknięciu „Dalej” zostanie przekierowany do okna logowania do Oprogramowania, gdzie może zalogować się do Konta Użytkownika lub dokonać rejestracji.
 6. Zakup biletów on-line jest możliwy z dokonaniem rejestracji i założenie Konta użytkownika. Ponadto Użytkownik może nabyć bilet bez podawania adresu email, w takim wypadku dla identyfikacji biletu konieczne jest podanie przez Użytkownika imienia i nazwiska.
 7. Po zalogowaniu, Użytkownik może wybrać jedną z dostępnych form płatności tj.:Płatność przelewem natychmiastowym za pomocą platformy TPay/Blik itp.
 8. Po wyborze formy płatności, Użytkownik zostanie przekierowany na platformę obsługującą płatności lub – w razie wyboru formy płatności bezpośrednio w Obiekcie – otrzyma komunikat o potwierdzeniu rezerwacji. Ponadto potwierdzenie rezerwacji wraz z kodem QR stanowiącym Bilet są przesyłane na adres email Użytkownika podany w trakcie dokonania rezerwacj lub  w przypadku założenia Konta Użytkownika.
 9. W każdym wypadku zakupu biletu za pośrednictwem Oprogramowania, Użytkownik jest zobowiązany do potwierdzenia biletu u obsługi Obiektu poprzez zeskanowanie wydruku biletu lub zeskanowanie kodu QR wyświetlonego na urządzeniu mobilnym Użytkownika.
 10. Bilet zakupiony za pośrednictwem Oprogramowania powinien zostać wykorzystany w ciągu okresu na jaki bilet wykupiono od momentu wskazanego jako godzina wejścia do Obiektu w Bilecie, przy czym opóźnienie czasu rzeczywistego wejścia nie wpływa na czas korzystania z Obiektu.

§7 PŁATNOŚCI

 1. Użytkownik może dokonać płatności za bilety zakupione za pośrednictwem Oprogramowania w następujący sposób: Bezpośrednio w chwili dokonania zakupu za pomocą platformy do obsługi przelewów natychmiastowych TPay prowadzonego przez Krajowy Integrator Płatności Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61 – 808 Poznań, KRS: 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437.
 2. Cena biletu wskazana w chwili złożenia zamówienia jest wiążąca dla Obiektu i Użytkownika.
 3. W przypadku wyboru formy płatności za pośrednictwem serwisu TPay, Użytkownik zostanie przekierowany ze Strony Oprogramowania na Stronę TPay, na której będzie mógł dokonać płatności.
 4. Płatności natychmiastowe są realizowane zgodnie z regulaminem operatora serwisu TPay oraz regulaminem banku Użytkownika.
 5. Datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego Obiektu kwotą przelewu.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak zakupu lub brak dostarczenia potwierdzenia rezerwacji, jak również brak możliwości dokonania płatności, jeżeli wynikają one z podania przez Użytkownika niekompletnych lub nieprawdziwych danych, problemów z połączeniem z siecią Internet lub innymi okolicznościami, na jakie Operator nie ma wpływu.
 7. Użytkownik może zgłosić żądanie wystawienia faktury VAT. W takim wypadku w trakcie podawania danych do płatności, Użytkownik jest zobowiązany do podania numeru NIP Użytkownika w polu „Dodatkowe zapotrzebowanie”. Faktura zostanie wystawiona Użytkownikowi przez Obiekt i udostępniona do odbioru w terminie uzgodnionym indywidualnie z Użytkownikiem. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za brak dostarczenia faktury VAT.

§8 ZWROT BILETÓW

 • Zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa Użytkownikowi będącemu Konsumentem nie przysługuje w przypadku korzystania z usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 • W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu, w tym w szczególności oznaczenia w bilecie danych rezerwacji innych niż wskazane przez Użytkownika, należy skontaktować się z obsługą Obiektu lub skorzystać z procedury reklamacji wskazanej w §12.
 • Zakupione bilety nie podlegają wymianie.

§9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OSTRZEŻENIE CO DO RYZYKA KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA

 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do usług, które zostały spowodowane niezbędnymi naprawami i zmianami administracyjnymi, zakłócenia w działaniu Internetu, przerwy w jego dostawie i przerwy w dostępie do Konta spowodowane siłą wyższą, zaprzestanie działania Konta wobec Użytkowników, który naruszyli Regulamin, jak również szkody, które zostały wyrządzone osobom trzecim, a które są skutkiem korzystania przez Użytkowników z Konta sprzecznie z Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 • Operator nie odpowiada za skutki wynikające z podania przez Użytkownika danych, które są nieprawdziwe, nieprawidłowe lub niekompletne, jak również za skutki podania przez Użytkownika danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy. W takim wypadku pełną odpowiedzialność za skutki swoich działań ponosi Użytkownik.
 • Jeżeli Operator utrzyma urzędowe powiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych, dostarczonych przez Użytkownika wraz z zobowiązaniem do uniemożliwienia do nich dostępu, Operator nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody, powstałe ze względu na nie niemożność dostępu do tych danych.
 • Zarówno Operator, jak i Użytkownik, którzy zawarli umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, której integralną częścią jest Regulamin, mają obowiązek naprawienia drugiej stronie szkody, która powstała ze względu na niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Regulaminu. Wyjątek od tej reguły stanowią sytuacje, w których niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków jest skutkiem okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności. Internet to sieć publiczna, dlatego korzystanie z Usług dostępnych w Serwisie może wiązać ze standardowym ryzykiem. Godząc się na stosowanie Regulaminu, Użytkownik jednocześnie oświadcza, ze akceptuje to ryzyko.
 • W związku z zagrożeniami związanymi w korzystaniem z Internetu, Operator nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa korzystania z Serwisu.
 • Operator zaleca stosowanie przez Użytkowników środków ochrony sprzętu używanego do korzystania z Serwisu, w tym używanie haseł i innych mechanizmów kontroli dostępu, instalację oprogramowania antywirusowego, aktualizacje systemów operacyjnych oraz korzystanie wyłącznie z zabezpieczonych sieci wi-fi.
 • Operator zapewnia i zobowiązuje się, że posiadany przez niego system informatyczny, daje możliwość korzystania z Usług w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do ich treści, w tym treści wprowadzanych i przechowywanych w Serwisie przez Użytkowników.

§10 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 • Wszelkie prawa do treści udostępnianych w Oprogramowaniu, w tym do tekstów, znaków graficznych, multimedialnych, jak również oprogramowania i kodu źródłowego są zastrzeżone dla Operatora.
 • Prawa autorskie i pokrewne podlegają ochronie w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.).
 • Korzystanie z treści publikowanych w Oprogramowaniu, jak też korzystanie z Oprogramowania nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do Oprogramowania.
 • Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania w celach zarobkowych, w tym do zwielokrotniania, sprzedawania lub wprowadzania do obrotu inny sposób, w szczególności w zakresie udostępniania w systemach informatycznych.

§11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników na zasadach szczegółowo opisanych w Polityce prywatności.
 • Użytkownik dokonując rejestracji w Systemie akceptuje warunki Regulaminu oraz akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych opisane w Polityce Prywatności.

§12 REKLAMACJE

 • Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Oprogramowania przez Użytkownika należy zgłaszać w terminie 14 dni od stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości
 • Zgłoszenia reklamacji można dokonać:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: recepcja@fortjump.pl
  2. pod numerem telefonu 887104105 od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 16:00.
 • Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: treść reklamacji oraz adres kontaktowy, na który ma zostać wysłana informacja zwrotna, dokładny opis sytuacji i powód reklamacji.
 • Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 • Odpowiedzi na reklamacje będą udzielane pocztą elektroniczną lub telefonicznie, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 • Operator nie odpowiada za działanie systemu płatności TPay. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji płatności należy składać bezpośrednio do operatora TPay.

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Operator, z ważnych powodów, jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu, szczególnie w sytuacji gdy zmieniają się przepisy powszechnie obowiązującego prawa i ma to wpływ na postanowienia Regulaminu.
 • O każdej zmianie Regulaminu Operator informuje Użytkowników poprzez publikację nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Operatora pod adresem www.fortjump.pl oraz stronie Obiektu na 7 dni przed wejściem w życie nowej wersji.
 • Każda zmiana Regulaminu ma zastosowanie do umów już obowiązujących, ale wyłącznie w wypadku gdy Użytkownik, po poinformowaniu o zmianie Regulaminu, nie skorzysta z prawa odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i nie usunie Konta Użytkownika.
 • Operator zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w panelu rezerwacji dostępnym na stronie internetowej Obiektu.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta i ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Regulamin obowiązuje od 15.07.2021 roku.

Dziękujemy za zapoznanie się z powyższą treścią i pozostajemy do dyspozycji w przypadku wszelkich wątpliwości.