„RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO
Informujemy Państwa, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdą Państwo poniżej.

 

 1. Administrator danych osobowych Eco Concept Sp. z o. o.
  ul. Szczebrzeska 55a, 22-400 Zamość, NIP 922 305 49 48 jesteśmy Administratorem Państwa danych osobowych. Mogą Państwo skontaktować się z nami w następujący sposób: osobiście w naszej siedzibie ul. Szczebrzeska 55a , 22-400 Zamość; telefonicznie: 533 555 383 ; za pomocą poczty elektronicznej: biuro@fortjump.pl
 2. Informacja o sposobie pozyskania danych Państwa dane zostały uzyskane przy wypełnianiu oświadczenia akceptującego warunki korzystania z Parku Trampolin Fort Jump i potwierdzającego zapoznanie się z regulaminem oraz regulaminem szczegółowym.
 • Cele i podstawy przetwarzania Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonywania łączącej nas umowy, w tym wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas a także wynika z naszych uzasadnionych interesów.
  • wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
  • w celu przechowywania dokumentacji wymaganej przepisami prawa podatkowego,
  • w celu udzielenia odpowiedzi na reklamacje,
  • w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu tj. możliwości wykazania akceptacji regulaminu i warunków korzystania z Parku Trampolina Fort Jump
  • w celu kontaktu z Państwem jeżeli jest to uzasadnione koniecznością zapewnienia opieki nad Państwa dzieckiem lub przekazania pilnych informacji jego dotyczących;
  • w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, poprzez monitoring wizyjny (szczegóły dotyczące prowadzenia monitoringu znajdują się w dokumencie „Klauzula informacyjna- monitoring wizyjny”)
  • w celach prowadzenia działań marketingowych, w szczególności przekazywania (w tym na adres e-mail, telefonicznie) informacji handlowych, np. ofert itp.,
 1. Kategorie Państwa danych, które przetwarzamy tylko te dane osobowe, które zostały nam podane przez Państwa przy wypełnianiu oświadczenia o którym mowa powyżej, oraz uzyskane za pomocą monitoringu wizyjnego.
 2. Odbiorcy danych Każdy podmiot, któremu Użytkownik powierza do przetwarzania dane osobowe Użytkownika w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe Użytkownika może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Użytkownika. Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
  • podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: – firmom księgowym, – firmom prawniczym, – firmom informatycznym: dostawcy hostingu dla Strony www.fortjump.pl, firmie obsługującej technicznie Stronę, firmie obsługującej technicznie system rezerwacji. W przypadku dokonania rezerwacji online zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności naszego partnera, który dostępny jest pod adresem: https://plan4u.pl/regulations.html – bankom, – naszym kontrahentom;
  • Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 3. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Okres przechowywania danych 1. Państwa dane przechowujemy przez okres konieczny do realizacji nałożonych na nas obowiązków ustawowych tj. – przepisów prawa podatkowego nakładających na nas obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowej Spółki, oraz ochrony naszego uzasadnionego interesu tj. przez okres naszej odpowiedzialności (przedawnienia roszczeń) Państwa dane będę przechowywane nie dłużej niż 10 lat, z zastrzeżeniem, że e dane utrwalone za pomocą monitoringu są przechowywane przez okres 3 miesięcy, chyba, że zarejestrowany obraz będzie użyty w postępowaniu prowadzonym przez właściwy organ publiczny lub Sąd Powszechny.
 • Państwa prawa: Przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych, Jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, są Państwo uprawnieni zażądać, abyśmy je usunęli.
  • ograniczenia przetwarzania danych, Są Państwo uprawnieni zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcecie Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Macie Państwo także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. W takim przypadku konieczne jest wskazanie swojej szczególnej sytuacji, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. W tym celu należy zwrócić się z pisemną prośbą o zaprzestanie przetwarzania danych. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też, że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • prawo do przenoszenia danych: Macie Państwo prawo otrzymać od nas w strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np..format „.csv” dane osobowe Państwa dotyczące, które nam dostarczono na podstawie umowy lub zgody. Możecie Państwo też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, możecie złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili macie prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Niezależnie od praw wymienionych powyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W celu wykonania swoich praw proszę skierować żądanie pod adres email: biuro@fortjump.pl zadzwonić pod numer: 533-555-384 , lub udać się do naszej siedziby. Proszę pamiętać, przed realizacją Państwa uprawnień będziemy się musieli upewnić, że wykonuje je osoba uprawniona tj. dokonać identyfikacji. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia można skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas danych oraz celu ich wykorzystania. Usunięcie danych nie nastąpi, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne dla wywiązania się przez nas w prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie przez Państwa danych jest:
  • wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów prawa podatkowego,
  • warunkiem zawarcia umowy, świadczenia usług przez Park Trampolin Fort Jump Przetwarzane są wyłącznie takie dane jak: imię i nazwisko, telefon, dat urodzenia oraz ewentualnie adres e-mail, imię i nazwisko oraz telefon opiekuna grupy korzystającej z atrakcji Parku Trampolin Fort Jump. Jeżeli dane nie zostaną podane odmówimy możliwości korzystania z Parku Trampolin

 

 

Klauzula informacyjna Monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej jako „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Eco Concept Sp. z o. o. ul. Szczebrzeska 55a, 22-400 Zamość, NIP 922 305 49 48
 2. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego i monitoringu dostępu odbywa się w celu zabezpieczenia mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Parku Trampolin Fort Jump, na podstawie art. 6 ust.1 lit. fe RODO Monitoring wizyjny będzie obejmować następujące pomieszczenia: główne wejście do parku i ogródek, zewnętrzne zaplecze budynku, stanowisko recepcji, kawiarnię, Strefę z trampolina, zjeżdżalnię, poduszkę do skakania, trampoliny olimpijskie, tor przeszkód,  strefa parkour, strefa do gier zespołowych, pokoje/sale urodzinowe
 3. Monitoring pomieszczeń określonych w punktach jest prowadzony całodobowo. – Urządzenia rejestrujące obraz znajdują się w wyłącznej dyspozycji Eco Concept Sp. z o. o. Informacje o ich umiejscowieniu w określonych pomieszczeniach stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
 4. Nadzór nad monitoringiem i przeglądanie zarejestrowanych obrazów następuje wyłącznie w godzinach pracy, na pisemne polecenie osób uprawnionych do reprezentacji Eco Concept Sp. z o. o.
  Dostęp pozostałych pracowników oraz osób postronnych do urządzeń rejestrujących obraz jest zabroniony, za wyjątkiem: upoważnionych pracowników serwisu urządzeń rejestrujących obraz w celu dokonania niezbędnych napraw i czynności serwisowych, oraz członków zarządu Spółki.
 5. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku. Monitoring dostępu rejestruje wejścia i wyjścia osób upoważnionych.
 6. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres do 14 dni
 7. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich utrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Obraz zarejestrowany za pomocą urządzeń monitoringu jest przechowywany na zasadach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO i Kodeksu pracy. Podlega on zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od zarejestrowania, chyba, że zarejestrowany obraz może być użyty lub będzie użyty jako dowód w postępowaniu prowadzonym przez właściwy sąd lub inny organ publiczny.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 9. Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  • do ograniczenia przetwarzania danych;
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa). W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych.
 10. Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane w celu profilowania
 11. Dane osobowe w postaci wizerunku są konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie Parku Trampolin Fort Jump. Na terenie Parku Trampolin znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany.